Welkom op deze wettelijke vereiste sectie. Hieronder vind je alle vereiste informatie over deze website, onze verkoopsvoorwaarden, alle procedures, jouw rechten en onze plichten.

Iedereensinterklaas.be is een actie en website van

TWERK vzw
Collegestraat 16
2200 Herentals
België
tel. 014 23 32 28
sinterklaas@twerk.be
ondernemingsnummer: BTW BE 0447 553 545

 

 

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen de VZW TWERK, KBO nr. 0447.553.545 (hierna “TWERK”) en de klant (koper, afnemer, en iedere andere contractspartij), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De klant neemt kennis van deze algemene voorwaarden en aanvaardt uitdrukkelijk de inhoud ervan.

2. Offertes, prijsaanduidingen en bestellingen

Alle offertes en prijsaanduidingen zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, vrijblijvend en kunnen door TWERK worden ingetrokken of gewijzigd zo lang de klant de offerte of de aanbieding niet uitdrukkelijk heeft aanvaard. Alle prijsaanduidingen zijn exclusief BTW of andere toeslagen en kosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld (bijvoorbeeld de prijzen voor particulieren op de productpagina). Prijsaanduidingen opgegeven in catalogi, internet, en/of via andere media dienen steeds als inlichtingen te worden beschouwd.

3. Leveringen en vervoer

De op deze website gepresenteerde producten worden niet door TWERK vervoerd naar de klant,tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. De klant zal zijn bestellingen zelf komen ophalen in de Collegestraat 16 in Herentals. Een uitzondering maken we voor de gedoneerde chocolade aan het goede doel, dieT WERK op 4, 5 of 6 december naar de respectieve locaties zal brengen.

TWERK tracht steeds naar best vermogen tijdig en conform de afspraken te leveren. Leveringen buiten de opgegeven termijn kunnen echter op geen enkele wijze recht geven op een schadevergoeding lastens TWERK, noch tot een ontbinding van de bewuste overeenkomst. In geval van overmacht is TWERK ontlast van haar leveringsplicht zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige vergoeding of terugbetaling.

Iedere klacht m.b.t. de verkochte goederen dient steeds, op straffe van niet-toelaatbaarheid, binnen een periode van 2 dagen te worden gedaan aan TWERK per mail en per aangetekend schrijven.

 

4. Facturen, betalingen, protest

De facturen van TWERK dienen te worden betaald op de vervaldatum. In geval van niet-betaling van de facturen van TWERK op de vervaldatum, is er door de klant automatisch en zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling vanaf de vervaldatum een nalatigheidsintrest verschuldigd van 10 % per jaar. Bovendien is de klant, in geval van niet-betaling op de vervaldatum, een forfaitaire en niet-herleidbare schadevergoeding verschuldigd van 10 % op het factuurbedrag, en met een minimum van € 125,00. Dit ten titel van uitdrukkelijk overeengekomen schadevergoeding en administratiekosten. Elk protest op de facturen van TWERK is slechts toelaatbaar indien dit gebeurt per aangetekend schrijven en binnen de 8 dagen na factuurdatum. Bij gebreke aan dergelijk protest wordt de factuur integraal te zijn goedgekeurd en aanvaard.

 

5. Annulering en ontbinding

Een bestelling kan niet worden geannuleerd, tenzij mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van TWERK. In dit geval is de klant automatisch en zonder voorafgaandelijke schriftelijke ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd, conform o.a. art. 1149 B.W., van 30 % op de waarde van de bestelling en onder uitdrukkelijk voorbehoud van grotere schade in hoofde van TWERK.

In geval van ontbinding of verbreking van de overeenkomst lastens de klant, om welke reden dan ook, dan zijn al de kosten (o.a. doch niet beperkend administratiekosten, erelonen,…) ten laste van de klant. In dit geval is de klant tevens een minimumschadevergoeding van 30 % verschuldigd op de waarde van de bestelling of overeenkomst en onder uitdrukkelijk voorbehoud van grotere schade in hoofde van TWERK.

6. Aansprakelijkheid

De verbintenissen in hoofde van TWERK zijn middelenverbintenissen. De klant zal TWERK nooit aansprakelijk stellen in geval van schade of ongevallen dewelke voortvloeien uit het gebruik door de klant of andere derden van de door TWERK geleverde goederen. Uitsluitend de klant is verantwoordelijk voor het correcte gebruik de goederen. Mocht TWERK in het onmogelijke geval toch aansprakelijk worden gesteld, voor om het even welke reden (bijv. doch niet beperkend een gebrek in het product, een foute levering, een ontbinding van de overeenkomst,…), dan aanvaardt de klant uitdrukkelijk dat de aansprakelijkheid van TWERK beperkt is tot een bedrag van € 2.500,00.

7. Bevoegdheid en toepasselijk recht

In geval van geschil wordt steeds het Belgische recht toegepast en zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd.

Winkelwagen